Історія підприємства


ДНВП «Картографія» було створено за наказом Ради народних комісарів СРСР № 4788 від 3 березня 1944 р. як Київська картографічна фабрика ГУГК СРСР. Разом з перепорядкуванням ГУГК фабрика у різні роки функціонувала у складі Міністерства внутрішніх справ СРСР і Міністерства геології СРСР. У 1962 р. підприємство було перейменовано на Фабрику №1 ГУГК СРСР. Протягом 1945-1977 рр. основним видом діяльності фабрики було друкування накладів картографічної продукції.

Накази про початок ГУГК при РНК СРСР

Накази №1, №2 про початок діяльності Київської державної картографічної фабрики ГУГК при РНК СРСР

З початку 1945 р. тут виконувались редакційно-укладальні та оформлювальні роботи. Проте картоукладальний підрозділ мав допоміжне значення і обсяги картоукладальних робіт були невеликими.

Колектив ГУГК при РНК СРСР

Колектив Київської державної картографічної фабрики ГУГК при РНК СРСР. 1949 рік.

У зв’язку з будівництвом Вінницької картографічної фабрики (фабрика № 10 ГУГК СРСР) відбулись значні зміни в структурі та профілі підприємства. 26 грудня 1975 р. Фабрику № 1 було реорганізовано у Науково-редакційне картоукладальне підприємство (НРКП) ГУГК СРСР, і відтоді вона спеціалізується винятково на редакційно-укладальних роботах, оформленні карт і підготовці їх до видання.

З 1983 по 1991 р. підприємство входило до складу головної картографічної організації Радянського Союзу – Виробничого картоукладального об’єднання «Картографія» ГУГК СРСР (Москва).

Із створенням 1 листопада 1991 р. Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України Київське науково-редакційне картоукладальне підприємство (КНРКП) стає структурним підрозділом Державної картографо-геодезичної служби України.

1 квітня 1993 р. КНРКП було реорганізовано у Державне науково-дослідне та експериментально-виробниче підприємство картографії (НВП «Картографія»). 1 січня 2001 р. підприємство отримало нинішню назву – Державне науково-виробниче підприємство «Картографія».

У перші роки діяльності Київської картографічної фабрики її картоукладальний підрозділ розробляв, укладав і готував до видання карти трьох основних типів: топографічні, політико-адміністративні та навчальні.

Ретушування діапозитива карти

Ретушування діапозитива карти. 1949 рік.

Створення топографічних карт займало значне місце в тематиці картоукладальних робіт підприємства в 1940-1960-х роках. Фабрика укладала та друкувала велику кількість номенклатурних аркушів топографічних карт різних масштабів. Атлас Української РСР і Молдавської РСР Другим напрямом картографічних робіт початкового періоду функціонування фабрики було створення стінних політико-адміністративних та адміністративних карт. З кінця 1940-х років фабрика регулярно видавала політико-адміністративні карти "Українська РСР і Молдавська РСР" масштабу 1:750 000 і "Молдавська РСР" масштабу 1:600 000.

У 1949 р. підприємством на топографічній основі у рівнокутній поперечно-циліндричній проекції було укладено перші три обласні адміністративні карти масштабу 1:300 000 (Запорізька, Миколаївська та Херсонська області). У 1953 р. було видано карту Чернівецької області цього ж масштабу.

У 1951-1960 рр. кількість обласних адміністративних карт, які були укладені та перевидані Київською картографічною фабрикою, збільшилась до 47 найменувань, розширилась їхня географія. Крім карт областей України (Київської, Кримської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької) розробляли та готували до видання карти адміністративних одиниць РРФСР (Башкирської АРСР, Курської, Саратовської і Тамбовської областей).

Наприкінці 1950-х років було видано адміністративні карти окремих економічних адміністративних районів України масштабу 1:700 000. Відтоді карти почали виходити лише російською мовою.

Третім напрямом картоукладальних робіт Київської картографічної фабрики було створення навчальних карт. Першими у 1947-1948 рр. було укладено та підготовлено до друку фізичну і політико-адміністративну карти для старших класів середньої школи "Українська РСР і Молдавська РСР" масштабу 1:750 000. У першій половині 1950-х років побачили світ декілька багатоаркушевих фізичних карт регіонів СРСР.

З кінця 1940-х років на фабриці почали виготовляти видавничі оригінали шрифтів для всіх навчальних атласів з географії та історії українською, молдавською та угорською мовами. Атласи розробляли та готували до видання у Москві, а відповідні оригінали підписів створювали на Київській картографічній фабриці до середини 1970-х років.

З середини 1950-х років започатковано картографічні роботи з підготовки до видання тематичних карт, які розробляли інші міністерства та відомства. Першими такими картами, що видала фабрика, були "Геологічна карта четвертинних відкладів Української РСР" масштабу 1:1 000 000 (1954) і "Тектонічна карта Української РСР і Молдавської РСР" масштабу 1:750 000 (1959).

Геологічна карта четвертинних відкладів Української РСР

У 1958 р. було опубліковано "Атлас сільського господарства Української РСР" – перший атлас, підготовлений до видання на фабриці.

Новим типом карт, створення яких було освоєно фабрикою у 1950-х роках, стали туристичні карти. У 1956 р. видали перші оглядові туристичні карти "Українська РСР і Молдавська РСР" масштабу 1:1 500 000 та "Крим" масштабу 1:600 000.

1957-1958 рр. побачили світ перші три маршрутні туристичні карти, проте подальшого розвитку видання туристичних карт у наступному десятиріччі не одержало.

Наприкінці 1950-х років на підприємстві розпочались картографічні роботи з підготовки кольорових карт-вклейок до першого видання "Української Радянської Енциклопедії" (УРЕ) у 17 томах, програму яких було розроблено картографічною групою редакції художньо-технічного оформлення Головної редакції УРЕ.

Діяльність фабрики у 1960-х роках характеризується різким збільшенням обсягів підготовлених до видання тематичних карт взагалі та геологічних карт зокрема. Було оформлено, підготовлено до друку та видано особливо велику кількість інженерно-геологічних карт областей України масштабу 1:500 000. У 1966 р. видано "Карту сучасного етнічного складу населення Української РСР" масштабу 1:1 500 000, розроблену Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР.

Важливим здобутком у розвитку тогочасного картографування території України стало видання у 1962 р. комплексного довідкового "Атласа Украинской ССР и Молдавской ССР".

Atlas Ukrainskoj SSR i Moldavskoj SSR

З 1962 р. почали видавати навчальну фізичну карту "Украинская ССР и Молдавская ССР" у масштабі 1:1 000 000, а також навчальні політико-адміністративну і економічну карти. У 1960-х роках було започатковано випуск навчальних обласних фізичних карт з краєзнавчим навантаженням. У 1968 р. побачив світ "Атлас Воронежской области" — перший шкільно-краєзнавчий атлас, який був укладений та підготовлений до друку на підприємстві.

1970-ті роки характеризуються значним нарощуванням картоукладальних потужностей фабрики.

Загальна кількість картографічних видань у цьому десятилітті порівняно з попереднім зросла на підприємстві у 2,5 рази.

З’явились нові типи картографічної продукції – туристичні схеми та карти, схематичні плани міст, рельєфні карти.

У другій половині 1970-х років підприємство готує до видання низку детальних багатоаркушевих карт ("Карту осадочных вулканогенных формаций территории СССР" масштабу 1:2 500 000 тощо). Важливою віхою у картографуванні ґрунтів України став вихід у світ карти "Грунти Української РСР" масштабу 1:750 000, розробленої інститутом "Укрземпроект" (1973). Найбільшої уваги заслуговують укладені та підготовлені до друку "Атлас теплового баланса Азербайджанской ССР" (1978) і карта "Земельные угодья Украинской ССР" масштабу 1:750 000 (1978).

Для картографічного забезпечення розвитку масового туризму підприємство відновило випуск туристичних карт. З 1972 р. виходять у світ маршрутні туристичні схеми, а з 1974 р. – оглядові туристичні схеми.

План міста Виданням у 1972 р. перших схематичних планів міст "Киев", "Кишинев", "Одесса" започатковано новий напрям картоукладальних робіт – створення планів міст для широких верств населення. З 1976 р. розпочався випуск схематичних планів міст іноземними мовами, а з 1979 р. – схем міського пасажирського транспорту.

Наприкінці 1970-х років було розпочато картоукладальні роботи зі створення обласних шкільно-краєзнавчих атласів. 1980 р. вийшов у світ "Атлас Киевской области".

У 1971 р. підприємству вперше у галузі було доручено виконати складний комплекс робіт з розроблення та виготовлення рельєфних карт. Уже наступного року було виготовлено експериментальний зразок рельєфної фізичної карти "Закарпатська область" масштабу 1:600 000. До реорганізації фабрики наприкінці 1975 р. тут виконувались всі етапи з виготовлення рельєфних карт – укладання, підготовка до видання, створення рельєфної моделі, друк та вакуумне формування відбитків.

Найбільші обсяги картоукладальних робіт у радянський період було виконано на підприємстві у 1981-1990 рр., коли в середньому щороку випускалось майже 100 карт і атласів. НРКП залучають до виконання складних робіт з укладання та підготовки до друку низки довідкових і науково-довідкових карт і атласів.

Важливим напрямом діяльності підприємства у 1980-х роках стало створення загальногеографічних карт (стінних і складаних) та атласів. Подією у загальногеографічному картографуванні України став вихід друком 1981 р. чотирьохаркушевої карти "Украинская ССР и Молдавская ССР" масштабу 1: 750 000, яку пізніше регулярно перевидавали. Численними були видання складаних загальногеографічних карт "Украинская ССР, Молдавская ССР" масштабу 1:1 500 000 і карт областей УРСР і РРФСР масштабу 1:400 000.

Здобутками підприємства стали загальногеографічні "Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР" і "Атлас Прибалтики. Эстонская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР и Калиниградская область РСФСР".

Атлас сніжно-льодових ресурсів світу На початку 1980-х років НРКП підготувало до друку низку багатоаркушевих геологічних карт на територію СРСР і зарубіжних країн, розроблених всесоюзними науково-дослідними інститутами. Загалом було підготовлено до видання 12 карт ґрунтів автономних республік і областей РРФСР масштабів 1:200 000 і 1:600 000, а також дві карти систем ґрунтового покриву частини Середньої Азії та Туркменістану. У 1984 р. побачила світ "Карта растительности Украинской ССР" масштабу 1:1 500 000, розроблена Інститутом ботаніки АН УРСР. Цікавою картографічною роботою було укладання та підготовка до друку "Атласа миграций птиц" (1981), розробленого Інститутом еволюційної морфології та екології тварин АН СРСР за даними окільцьовування птахів від 1924 по 1977 р. У другій половині 1980-х років було розпочато картоукладальні роботи над "Атласом снежно-ледовых ресурсов мира", авторські матеріали якого розробив Інститут географії АН СРСР за Міжнародною гідрологічною програмою ЮНЕСКО. Підприємство було залучено до підготовки видання комплексних науково-довідкових атласів союзних республік СРСР – «Атлас Узбекской ССР» (1985, укладання та підготовка до видання карт окремих розділів) та «Атлас Казахской ССР» (ч. І, 1982, оформлення).

Величезний обсяг робіт було виконано підприємством з укладання та підготовки до друку карт тритомного "Атласу української мови", розробленого Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні та Інститутом суспільних наук АН УРСР.

Виданням у 1989 р. карти Київської області масштабу 1:400 000 було започатковано нову серію адміністративних карт областей. Карти стали укладати на топографічній основі та в нових умовних знаках. Цю серію карт створено в двох варіантах – російською та українською мовами.

Туристичні атласи Розроблені того часу підприємством туристичні атласи започаткували новий напрям атласного картографування в СРСР. Першою вдалою піонерною роботою був випуск атласу туриста "Крым" (1985, 1987). Після нього було розроблено та видано атласи туриста "Украинские Карпаты» (1987) та "Азово-Черноморское побережье СССР" (1989).

Майже у 2,5 рази збільшилось у 1980-х роках число виданих планів і атласів міст порівняно з попереднім періодом. Цей вид робіт стає звичним для підприємства. Важливою подією став вихід у світ атласу туриста "Киев" (1988). Наступного року цей атлас було видано англійською, німецькою та французькою мовами. У тому ж 1989 р. вийшов з друку атлас туриста "Львов".

Характерною рисою зазначеного етапу є підготовка до друку шкільно-краєзнавчих атласів – Тамбовської (1981), Донецької (1982), Пензенської (1982), Ровенської (1985), Київської (1985), Івано-Франківської (1990) областей. Атласи областей України готували до видання російською та українською мовами. У 1990 р. було видано розроблений підприємством «Атлас юного туриста-краєзнавця Київської області».

У 1980-х роках підприємство підготувало до друку майже 900 кольорових карт-вклейок до енциклопедичних і академічних видань. Згадаємо тут лише укладені в 1988-1989 рр. карти до тритомної "Географічної енциклопедії України", а також карти до енциклопедій Казахської РСР і Естонської РСР.

Атлас Узбецької РСР та Атлас Казахської РСР

З 1980 р. підприємство починає укладати та готувати до видання пластмасові глобуси, технологію створення яких розробив ЦНДІГАіК. Спочатку було підготовлено політичний глобус діаметром 320 мм (1985), пізніше – фізичний та глобус зоряного неба діаметром 120 і 210 мм.

Діяльність підприємства у 1990-х роках визначалась такими чинниками. По-перше, 1991 р. воно стало структурним підрозділом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України і почало працювати в умовах, коли українська картографія набула національного статусу. Відповідно постали нові завдання з картографічного забезпечення потреб держави. Відтоді більшість картографічної продукції підприємство стало видавати українською мовою.

І по-друге, на розвиток діяльності підприємства суттєво вплинула технологічна реконструкція виробництва, розпочата у 1997 р. Активне впровадження комп’ютерних технологій підготовки карт до видання дозволило підприємству на початку 1998 р. повністю перейти на нові технології виробництва.

Обсяги картоукладання та підготовки до видання тематичних карт природи та соціально-економічних у цей період істотно зменшились. Із найважливіших робіт відзначимо восьмиаркушеву карту "Нафтогазовий комплекс України" масштабу 1:500 000 (1996), низку екологічних карт України та її регіонів, а також "Атлас Чорнобильської зони відчуження" (1996).

Особливе місце в доробку підприємства зайняв фундаментальний великоформатний науково-довідковий "Атлас снежно-ледовых ресурсов мира», який видано у 1998 р. Над атласом, що створювався за традиційними технологіями (більшість карт друкували у 14-16 фарб, а легенду атласу – у 24 фарби), колектив підприємства працював понад 10 років. Це найбільший картографічний здобуток підприємства за час його існування. Атлас містить понад 1 000 карт.

У нових історичних умовах у 1993 р. було підготовано до друку "Політичну карту світу" масштабу 1:35 000 000 та політико-адміністративну карту "Україна" масштабу 1:500 000 на восьми аркушах. У 2000 р. було видано нові політичні карти світу масштабів 1:35 000 000 і 1:25 000 000 з прапорами держав.

Важливою подією стало видання 1999 р. "Атласу світу", який підсумував велику працю колективу з передачі українською мовою географічних назв зарубіжних країн (розроблено 16 інструкцій). Це – перше видання такого твору українською мовою. З 1996 р. видається так званий малий атлас світу.

Створення планів і атласів міст стало другим за значенням (після навчальної тематики) напрямом діяльності підприємства. Видан­ням плану Києва масштабу 1:25 000 (1993) було започатковано серію планів "Міста України". Розпочато випуск стінних планів міст.

Окремим напрямом у картографуванні великих міст стали так звані Атласи до кожного будинку, що являють собою щорічні довідкові картографічні видання з детальною і точною топографічною основою, великим обсягом різнопланової тематичної інформації. Побачили світ 15 видань атласу "Київ" (1998-2012), два видання атласу "Одеса" (1999, 2000), видання атласу Донецьк (2003, 2004, 2008), атлас "Львів" (2000). Розпочато видання атласів міст кишенькового формату.

Важливим напрямом у тематиці картоукладальних робіт підприємства стало укладання карт і атласів автомобільних шляхів. Створено карти і атласи автомобільних шляхів Європи, України, Криму. З 1997 р. регулярно виходить друком "Атлас автомобільних доріг України" масштабу 1:500 000. Вихід у світ 2000 р. видання "Україна. Карта автомобільних шляхів" масштабу 1:1 000 000 засвідчив якісно новий рівень у розвитку цього напряму картографування. Тоді ж було видано атлас автошляхів України масштабу 1:1 000 000, який доповнено картами околиць великих міст масштабу 1:200 000 та центральних частин цих міст.

З 1997 р. підприємство запровадило комп’ютерні технології у виробництво. Цифрові карти та ГІС є таким самим продуктом ДНВП «Картографія», як і паперові карти України в масштабах 1:50 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Цифрові карти створено для 1347 населених пунктів України в масштабі 1:10 000.

Для забезпечення потреб вітчизняної освіти у навчальній картографічній продукції підприємство налагодило випуск навчальних карт і атласів. Упродовж 1992-1996 рр. підготовлено серію карт світу, фізичних і політичних карт частин світу та материків. У 1996-1997 рр. видано серію навчальних стінних карт України масштабу 1:1 000 000. У 1998-1999 рр. розроблено та підготовлено до видання серію стінних економічних карт материків. Укладено перші навчальні карти з історії України.

Протягом 1991-1998 рр. було видано 13 шкільно-краєзнавчих атласів. У доробку підприємства оригінальні ілюстровані дитячі атласи "По следам героев Жюля Верна" (1997) та "Мандруймо у Дивосвіт!" (2000), "Моя Україна" (2010). Наймасовішою продукцією підприємства залишаються навчальні атласи і карти. З метою максимального узгодження змісту атласів і контурних карт з діючими навчальними програмами з географії, починаючи з 1999 р. було розроблено нові атласи для кожного класу. Для картографічного забезпечення викладання всесвітньої історії видано атласи для 6-11 класів разом з комплектами контурних карт. Для викладання курсу "Історія України" в 2012 випущено атласи та контурні карти для 7 та 8 класу. За шкільними програмами розроблено та видано понад 60 найменувань навчальних стінних карт: фізичні й тематичні карти частин світу, материків і України, карти з всесвітньої історії та історії України, карти для вивчення іноземних мов та астрономії.

Новими видами продукції як для підприємства так і для української картографії стали електронні навчальні посібники та інтерактивні карти з географії. У 2010-2011 рр. було видано «Інтерактивну карту України», навчальні електронні посібники «Фізична географія України», «Географія материків і океанів», «Загальна географія», інтерактивну карту «Африка».

Серед видань для широких верств населення зростає частка туристичних карт і атласів. Регулярно видаються оглядові туристичні карти України, Криму, Українських Карпат. Започатковано серії маршрутних туристичних карт масштабів 1:50 000 та 1:75 000 "Карпати" і "Крым". Видано туристичні атласи "Карпати", "Крым", "Київська область".

Характерної ознакою національного картографування у 2000-х роках стало видання атласів України та світу науково-популярного і науково-довідкового змісту. Протягом короткого часу (2003-2006 рр.) вийшла у світ низка довідкових атласів України: "Загальногеографічний атлас України" та "Політико-адміністративний атлас України", "Комплексний атлас України" та "Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність".

Новим напрямом картографування для України стало створення довідкових атласів світу. У 2002 р. атлас світу від 1999 р. було перевидано за комп’ютерними технологіями. Нове видання більшого формату (відповідно збільшено масштаби карт) побачило світ у 2004 р.

Сучасний стан розвитку картографії характеризується зверненням багатьох дослідників до вивчення історичного процесу картографування території України, свідченням чого стало відновлення серії видань "Пам’ятки картографії України". На початку 2005 р. видано альбом "Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст.". У 2009 р. вийшло друком продовження цього видання "Україна на стародавніх картах. Середина ХVII – друга половина XVIII ст.", а у 2011 р. –" Рукописні карти XVI-XIX століть. З фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Львів".

Визначною подією у розвитку української картографії стало видання у 2007 р. Національного атласу України, в основу концепції, структури та змісту якого було покладено результати наукових досліджень Інституту географії НАН України. Фундаментальний картографічний твір, до розроблення якого були залучені десятки наукових інституцій та понад три сотні авторів, укладено та підготовлено до видання на високому рівні ДНВП "Картографія". Робота над атласом стала великою школою для колективу укладачів, коректорів та редакторів підприємства.

ДНВП "Картографія" регулярно представляє набутки української картографії на численних міжнародних і вітчизняних виставках, наукових конференціях і симпозіумах.

Наші видання неодноразово відзначалися нагородами на багатьох вітчизняних і міжнародних виставках і конкурсах. У 2005 р. Гран-прі Форуму видавців у Львові було удостоєне видання "Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст". Того ж 2005 р. Міжнародна картографічна торговельна асоціація (ІМТА) визнала це видання кращим атласом Європи, стінну карту "Україна. Гіпсометрична карта" масштабу 1:500 000 – кращою стінною картою, ДНВП "Картографія" – кращим картографічним видавництвом Європи.

Одним з напрямів діяльності підприємства є унормування географічних назв України та країн світу. У вересні 1992 р. в ДНВП «Картографія» було створено відділ стандартизації географічних назв (з 2002 р. – лабораторія, з 2009 р. – відділ).

За роки роботи відділу було підготовлено 28 кодексів усталеної практики (інструкцій) з передачі українською мовою географічних назв і термінів зарубіжних країн.

За розробленими інструкціями було створено «Газетир географічних назв світу», двічі (2002 р., 2007р.) видано довідник «Назви країн та територій світу».

У 2010 р. виходить друком матеріал, що узагальнює всі підготовлені раніше документи з передачі географічних назв світу засобами української мови «Топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців)». У 2011 р. ці настанови були видані англійською мовою.

З 2012 р. колектив підприємства працює над створенням Державного реєстру географічних назв.

Істотний внесок працівників підприємства у розвиток картографічного виробництва, їхня сумлінна праця неодноразово відзначалися державними нагородами. 7 квітня 2004 р. за великий внесок у розвиток картографічного виробництва та з нагоди 60-річчя з дня утворення підприємства трудовий колектив ДНВП "Картографія" було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Своєю професійною працею колектив підприємства вносить і вноситиме належний вклад у забезпечення Української держави та суспільства високоякісною картографічною продукцією.